COPYRIGHT / DISCLAIMER

Privacy policy
Lies-beuker.nl respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Lies-beuker.nl tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Lies-beuker.nl aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Lies-beuker.nl wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Lies-beuker.nl een e-mail te sturen (info@lies-beuker.nl). De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.


Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.lies-beuker.nl) van Lies-beuker.nl gelden, naast de
toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Lies-beuker.nl en haar diensten/activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Lies-beuker.nl kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Lies-beuker.nl geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.
De website (www.lies-beuker.nl) is eigendom van Lies-beuker.nl. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving en de beelden, behoren toe aan Lies-beuker.nl of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Lies-beuker.nl. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lies-beuker.nl worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Lies-beuker.nl niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Lies-beuker.nl. Een en ander laat onverlet dat Lies-beuker.nl in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Lies-beuker.nl.

Wijzigen van de voorwaarden en bepalingen
Lies-beuker.nl behoudt zich het recht voor om de eventuele voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.